[1]
ยศจำรัสท. และ นิพพานนทน์ป., “ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองและการตั้งเป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 3, เม.ย. 2018.