[1]
ทานะขันธ์ก. และ ศุกรเวทย์ศิริพ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ในจังหวัดมหาสารคาม”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 3, เม.ย. 2018.