สารการพ. (2021) “บทบรรณาธิการ (Editor Note)”, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, 14(1). vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245760 (ืบค้น: 4ธันวาคม2021).