ดีสุรกุลอ. (2019) “ปกหน้าใน และสารบัญ”, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, 13(1). vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/221921 (ืบค้น: 2ธันวาคม2021).