ศรีภู่ฉ. และ เจริญธัญรักษ์เ. (2020) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุที่นำส่งด้วยหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง โดยการรับแจ้งเหตุจากโทรศัพท์หมายเลข1669 ในจังหวัดบุรีรัมย์”, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, 13(1), น. 41-47. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/214886 (ืบค้น: 27พฤศจิกายน2021).