นานอกม. และ เจริญธัญรักษ์เ. (2020) “พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น”, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, 13(1), น. 48-59. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/210185 (ืบค้น: 2ธันวาคม2021).