ภานุรักษ์ ก., ไพลกลางศ. และ ศรีธราพิพัฒน์ฐ. (2020) “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, 13(1), น. 67-78. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/178949 (ืบค้น: 30พฤศจิกายน2021).