บุญทีก., รัมย์ประโคนเ., กองทองพ. และ มุสิกะพงศ์พ. (2020) “ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศในโรงเลี้ยงสุกร: กรณีศึกษา โรงเลี้ยงสุกรในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, 13(1), น. 12-21. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/171278 (ืบค้น: 30พฤศจิกายน2021).