กิจบำรุงรัตน์เ. (2019) “การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือหรือแขนต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ”, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, 13(1), น. 79-87. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/164614 (ืบค้น: 30พฤศจิกายน2021).