ทรงพันธุ์น., พฤกธาราธิกุลว. และ ชายเกลี้ยงส. (2020) “ปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น”, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, 13(1), น. 60-66. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145341 (ืบค้น: 4ธันวาคม2021).