ยั่งยืนส. และ มหาวีรวัฒน์อ. (2020) “การรับรู้ความกลมเกลียวในชุมชนกับการใช้สารเสพติดของผู้เข้าบำบัดยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, 13(1), น. 1-11. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/136143 (ืบค้น: 2ธันวาคม2021).