มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์. 2023. “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 (2). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/264931.