สารการ พงษ์เดช. 2021. “ปกหน้าใน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 (1). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/252954.