สารการ พงษ์เดช. 2021. “บทบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 (4). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/252952.