สมบัติโชติสิน อรรจมาภรณ์, ภาโนมัย ณิตชาธร, และ แสนไชยสุริยา ภัทระ. 2021. “พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 (4):90-110. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/246428.