สกุลคู พรพรรณ, สารการ พงษ์เดช, โสฬสจินดา กรุณา, ดีสุรกุล อรวรรณ, ตั้งใฝ่คุณธรรม อภิวัฒน์, และ กีรติวรสกุล ชัชวาล. 2020. “เสวนาวิชาการ ‘ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ทางออกและแนวทางการจัดการ แนวทางป้องกัน และฝุ่นจิ๋วในสถานการณ์ปัจจุบัน’”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (3):1-6. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245769.