สารการ พงษ์เดช. 2021. “หน้าปกวารสาร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 (2). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245765.