สารการพงษ์เดช. 2021. “สารบัญ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch 14 (1). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245764.