สารการ พงษ์เดช. 2021. “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจำฉบับ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 (1). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245763.