สารการ พงษ์เดช. 2021. “บทบรรณาธิการ (Editor Note)”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 (1). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245760.