สารการ พงษ์เดช. 2020. “หน้าปกวารสาร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (3). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245751.