หอมทอง สุพิชญา, จิระพรกุล ชนัญญา, และ มณีนิล เนาวรัตน์. 2020. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 (1):57-66. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/244299.