สุขประดิษฐ์ ดลนภา, และ เจริญธัญรักษ์ เลิศชัย. 2020. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 (2):9-17. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/244237.