ปาทาน ณัฐสิมา, จิระพรกุล ชนัญญา, และ มณีนิล เนาวรัตน์. 2020. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรค อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (4):94-105. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/244205.