ยุระศรี ทรงเกียรติ, และ เจริญธัญรักษ์ เลิศชัย. 2020. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นโรคมาลาเรีย ในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 (1):29-36. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/243970.