อาจแก้ว กนกวรรณ, ชายเกลี้ยง สุนิสา, และ พฤกษ์ธาราธิกูล วิชัย. 2020. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 (2):57-68. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/243911.