Lorvansay, Anousak, และ มุกตพันธุ์ เบญจา. 2020. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มพนักงานของรัฐ เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (4):70-80. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/243642.