ติยะบุตร อัญชลี, กมลเลิศ สุดถนอม, และ บัณเย็น รวีวัลย์. 2020. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (4):50-59. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/243374.