หัตถโกศล ฉัตรภา, เตชะวิเชียร มณีรัตน์, ทับเจริญ ญาณิศา, ทรัพย์วโรบล สุวิมล, อุ่นทิ เนตรนภา, และ สรรพ่อค้า พร้อมลักษณ์. 2020. “ผลการบริโภคนมอัลมอนด์สกัดเย็นต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผู้มีน้ำหนักเกินและอ้วน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (4):41-49. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/242204.