ชัยปริญญา สมศุภางค์, แสนไชยสุริยา ภัทระ, และ ดีรักษา ลลิตภัทร. 2020. “การตรวจน้ำตาลด้วยตนเองต่อระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในกำลังพลทหารผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 แบบไม่พึ่งพาอินซูลิน โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (3):99-109. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/241378.