สารการ พงษ์เดช. 2020. “ปกหน้า”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (1). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/240724.