สารการพงษ์เดช. 2020. “บทบรรณาธิการ (Editor ote)”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch 13 (1). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/240722.