เศรษฐบุญ รณกร, ตัญตรัยรัตน์ พฤกษ์, และ จังโกฏิ ฤทธิรงค์. 2020. “ปัจจัยและประสิทธิภาพการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากกิจกรรมซักล้างโดยการตกตะกอนด้วยสารส้ม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (4):23-30. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/240257.