ตุ้มนาค ปิยาภรณ์, สิงห์นารายณ์ อมรรัตน์, ตันปาสิริพัฒน์ ปีวรากาจน์, บุญแก้ว อภิญญา, สวยสมบูรณ์ นภิสรา, และ วิวัฒน์วิทยา ปนัดดา. 2020. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (4):14-22. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/235029.