ดีสุรกุลอรวรรณ. 2019. “บทบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 11 (4). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/231163.