ทับทิมหิน สง่า, ลิมปิทีปราการ ปวีณา, งานฉมัง ฐิติรัช, บุญขาว ลักษณีย์, และ เหลาสุภาพ กิตติ. 2020. “การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 (1):1-8. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/226575.