ทับทิมหินสง่า, ลิมปิทีปราการปวีณา, งานฉมังฐิติรัช, บุญขาวลักษณีย์, และ เหลาสุภาพกิตติ. 2020. “การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 14 (1), 1-8. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/226575.