พันมานิมิตร รัตน์ปราณี, จีระออน กาญจนา, ทองสีนวล อารยาวดี, และ จิตรภิรมย์ กิจจา. 2020. “การสำรวจเส้นทางหนีไฟ และคำนวณระยะเวลาในการอพยพหนีไฟของอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (3):90-98. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/225694.