เปรื่องปรีชาศักดิ์ ผไทมาศ, จังโกฏิ ฤทธิรงค์, ตัญตรัยรัตน์ พฤกษ์, และ คำสอง เทพภมร. 2020. “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (3):34-43. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/216501.