ปานเพ็ชร ตันหยง, ดวงสงค์ รุจิรา, และ หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ นาฏนภา. 2020. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการพอกเข่าสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ในคลินิกหมอครอบครัววัดหนองแวง เทศบาลเมืองขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (3):24-33. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/216147.