นาเมือง อัจฉรา, และ บัญชรหัตถกิจ พรรณี. 2020. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ในการป้องกันโรคอ้วนของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (3):78-89. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/215526.