เสาะเห็ม วัชรินทร์, และ บัญชรหัตถกิจ พรรณี. 2020. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตร่วมกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (3):44-55. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/215259.