สารการ พงษ์เดช. 2019. “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ประจำฉบับ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (2). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/213301.