นานอก มัทนา, และ เจริญธัญรักษ์ เลิศชัย. 2020. “พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (1):48-59. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/210185.