นานอกมัทนา, และ เจริญธัญรักษ์เลิศชัย. 2020. “พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch 13 (1), 48-59. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/210185.