สารการ พงษ์เดช. 2019. “ปกหน้าใน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (2). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/206925.