ทองภูธรณ์ ภัสราภรณ์, และ โล่วิรกรณ์ สุวลี. 2020. “พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ที่มารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (1):22-32. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/205534.