เจริญคุณ สุระศักดิ์, และ ศรีฤาชา ชนะพล. 2020. “สุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (3):69-77. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/205105.