ทีงาม ธัญญามาศ, และ ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา. 2020. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (1):33-40. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/202493.