ขาวเจริญ ภิญญู, และ ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา. 2020. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (1):88-96. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/196071.